Lærer

Frå 01.08.24 har vi ledig midlertidig 100 % lærarstilling for skuleåret 2024/2025.

Det kan bli moglegheit for fast tilsetting. Det kan også bli fleire ledige stillingar.

Stillinga er i hovudsak spesialpedagogisk undervisning og tilrettelegging for elevar med særlege behov.

Ellers er kravet til stillingane vanlege arbeids – og ansvarsoppgåver:ndervisning på 8.-10.trinn.

 • Kontinuerlig oppfølging av elevane sitt læringsutbytte.
 • Systematisk evaluering og utvikling av undervisninga.
 • Tett samarbeid med leiinga, kollegaer og føresette.
 • Delta i skolen sitt utviklingsarbeid..
 • Forpliktande samarbeid på mellom anna team og faggrupper.
 • Andre aktuelle arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga; kontaktlærar, teamleiar mm.

Kvalifikasjonar

 • Du har relevant høgare pedagogisk utdanning med fagleg fordjupning knytta til dei nye kompetansekrava.
 • Du er ein profesjonell yrkesutøvar.
 • Du bruker ulike læringsstrategiar og har god kunnskap om korleis ein tilpassar undervisninga.
 • Du er raus, engasjert, fleksibel og humørfylt.
 • Du har god relasjonskompetanse og er ein tydeleg klasseleiar.
 • Du har gode samarbeidsevner og heilskapleg tenking rundt elevane sitt læringsmiljø.
 • Du kan ta ei leiarrrolle i eit team eller liknande.
 • Du har gode datakunnskapar.
 • Det er ein fordel om du har god erfaring frå relevant undervisning på ungdomstrinnet.
 • Det er ein fordel om du har erfaring med eksamen og sluttvurdering på 10.trinn.

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi kan tilby:

 • Eit spanande og utviklande arbeidsfelt
 • Ein nyleg renovert skule med romslege og gode spesialrom/klasserom
 • Eit triveleg arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Løn etter avtale

Link til søknadsskjema: Søk her